چهلم مرحوم حجازی شهادت حضرت زهرا - 1372

چهلم مرحوم حجازی شهادت حضرت زهرا

بازار شام و ورود اسرا - 1372

مراسم سنتی شبیه خوانی بازار شام و ورود اسرا که در دهه آخر صفر سال 1414 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - 1372

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت دوطفلان حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1414 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.