شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه -غیاثی - 1372

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که درسال 1372 در غیاثی برگزار گردید

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - 1372

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت دوطفلان حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1414 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت علی علیه السلام - 1372

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام علی علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1414 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.