شهادت جناب حر بهرام آباد - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در ماه مبارک رمضان سال 1396 شمسی در تکیه بیت العباس (ع) بهرام آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: سید محسن هاشمی - حاج حسن نرگسخانی - مرحوم میرزا حسین طاهری خورزوقی - مهدی شریف زاده - رسول خدابخش - حسن دهقان موزیک: عباس صالحی - مجید معنوی زاده - عباس لنکرانی تصویربردار: سیمافیلم (آقابزرگی) 

شهادت امام حسن علیه السلام - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/25 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/24 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت  امام سجاد علیه السلام - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام سجاد علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/21 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - 1396

مراسم سنتی شبیه شهادت دوطفلان حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/21 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.