شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1369

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - 1369

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت طفلان حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1411 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1369

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت مسلم - 1369

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت مسلم علیه السلام در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت جناب حر - 1369

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در دهه آخر صفر در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.