شهادت درویش کابلی - 1396

تعزیه امام حسین (ع) قسمت شهادت درویش کابلی شبیه درویش : حاج محمد رضایی شبیه امام (ع) : حاج حسن نرگسخانی تکیه چهارده معصوم علیه السلام (پیر تکیه) امیرکلا بابل هیئت غریب مدینه امیرکلا - آبانماه 1396 تصویربرداری و تدوین : بنیادفرهنگی صبح ظهور

زعفر جنی در کربلا - 1396

تعزیه امام حسین (ع) قسمت زعفر جنی شبیه امام (ع) : حاج حسن نرگسخانی تکیه چهارده معصوم علیه السلام (پیر تکیه) امیرکلا بابل هیئت غریب مدینه امیرکلا - آبانماه 1396 تصویربرداری و تدوین : بنیادفرهنگی صبح ظهور

معرفی معین البکا حاج محمد رضایی - 1400

معرفی معین البکا حاج محمد رضایی

دیدار ذاکرین با آیت الله خوانساری - 1374

دیدار ذاکرین با آیت الله خوانساری