بازار شام و ورود اسرا - 1370

مراسم سنتی شبیه خوانی بازارشام و ورود اسرا که در دهه آخر صفر سال 1411 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1370

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1412 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.