روانخوانی نسخه های مخالف در تعزیه امام حسن علیه السلام - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخالف در تعزیه امام حسن علیه السلام 

دیدار جمعی از ذاکرین با استاد رضا لنکرانی - 1401

دیدار جمعی از ذاکرین با استاد رضا لنکرانی

سی و یک - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1401

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که در دهه آخر صفر سال 26/صفر/1444 مصادف با شهریور ماه 1401/07/01 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

سی - شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1401

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 26/صفر/1444 مصادف با شهریور ماه 1401/07/01 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

بیست و شش - شهادت جناب حر - 1401

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در دهه آخر صفر سال 24/صفر/1444 مصادف با شهریور ماه 1401/06/30 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.