پشیمانی یزید - 1388

مراسم سنتی شبیه خوانی پشیمانی یزید که در دهه آخر صفر سال 1431 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.