طفلان مسلم - 1402

تعزیه طفلان مسلم - حسینیه قودجان - 1402

شهادت پیامبر - 1402

تعزیه صوتی شهادت پیامبر - حسینیه قودجان 1402

جناب حر - 1402

تعزیه صوتی جناب حر -حسینیه قودجان - 1402