دیدار جمعی از ذاکرین با استاد رضا لنکرانی - 1401

دیدار جمعی از ذاکرین با استاد رضا لنکرانی

سخنان رحیم ازغدی پیرامون تعزیه - 1402

سخنان رحیم ازغدی پیرامون تعزیه

دیدار ذاکرین با آیت الله خوانساری - 1374

دیدار ذاکرین با آیت الله خوانساری

خلاصه تعزیه به آتش انداختن حضرت ابراهیم - 1402

مجلس به آتش انداختن  حضرت ابراهیم در 9 دقیقه