شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - کلانتری - 1389

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - کلانتری

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - کلانتری - 1389

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - کلانتری

شهادت حضرت مسلم - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

جنگ صفین - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی جنگ صفین که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

بازار شام و ورود اسرا - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی بازارشام و ورود اسرا که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.