شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - کلانتری - 1389

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - کلانتری

شهادت امام رضا علیه السلام - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام رضا علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت جناب حر - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت امام حسن علیه السلام - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت امام حسین علیه السلام - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام حسین علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.