شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - صابری - 1350

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - صابری

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - برکتی پور - 1390

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - برکتی پور

کلیپ برگزاری تعزیه در آمریکا - 0

  کلیپ برگزاری تعزیه در آمریکا

شهادت جناب حر - 1390

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در دهه آخر صفر سال 1433 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت امام حسن علیه السلام - 1390

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1433 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.