نشست تخصصی پیرامون نغمه و آواها در تعزیه - 1400

نشست  تخصصی پیرامون نغمه و آواهایی که در تعزیه موجود است

برنامه عروسکی آشنایی کودک و خردسال با تعزیه - 1401

برنامه ی عروسکی ویژه ی کودک و خردسالان جهت آشنایی و تشویق آنان در خصوص تعزیه

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت قاسم علیه لسلام - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت قاسم علیه السلام 

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت زهراسلام الله علیها - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت زهراسلام الله علیها

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت عباس علیه السلام - 1401

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت عباس علیه السلام