آموزش موسیقی تعزیه استاد رضایی استاد ربانی - 1403

آموزش موسیقی تعزیه استاد رضایی استاد ربانی

روانخوانی نسخه حضرت علی اکبر  در مجلس حضرت عباس علیه السلام - 1403

روانخوانی نسخه حضرت علی اکبر  در مجلس حضرت عباس علیه السلام

روانخوانی نسخه حضرت زینب و قاسم و سکینه در مجلس حضرت عباس علیه السلام - 1403

روانخوانی نسخه حضرت زینب و قاسم و سکینه در مجلس حضرت عباس علیه السلام

نشست تخصصی پیرامون نغمه و آواها در تعزیه - 1400

نشست  تخصصی پیرامون نغمه و آواهایی که در تعزیه موجود است

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت علی اکبر علیه السلام - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخلف تعزیه حضرت علی اکبر علیه السلام سال 1400