شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - منزل استاد خاتمی - 1379

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - منزل استاد خاتمی

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1372

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که درسال 1372 در بیت فقیه اهل بیت حضرت استاد حاج سید مرتضی خاتمی خوانساری برگزار گردید.

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1373

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که درسال 1373 در بیت فقیه اهل بیت حضرت استاد حاج سید مرتضی خاتمی خوانساری برگزار گردید.

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1374

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که درسال 1374 در بیت فقیه اهل بیت حضرت استاد حاج سید مرتضی خاتمی خوانساری برگزار گردید.

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1402

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که در تاریخ 25 آذر ماه در بیت استاد خاتمی خوانساری برگزار گردید