شهادت حضرت علی علیه السلام - 1385

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1428 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1385

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام علیه که در دهه آخر صفر سال 1428 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

بازار شام و ورود اسرا - 1385

مراسم سنتی شبیه خوانی بازارشام و ورود اسرا که در دهه آخر صفر سال 1428 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

فاطمه صغری سلام الله علیه - 1385

مراسم سنتی شبیه خوانی فاطمه صغری سلام الله علیه که در دهه آخر صفر سال 1428 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.