شهادت حضرت عباس علیه السلام (صوتی) - 1402

مراسم شهادت حضرت عباس علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است را به صورت صوتی گوش دهید.

شهادت امام حسین علیه السلام - 1402

مراسم شهادت امام حسین علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است.

شهادت امام حسن علیه السلام - 1397

مراسم شهادت امام حسن علیه السلام که در سال 1397 در روستای دماب اجرا شده است.

شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1397

مراسم شهادت حضرت عباس علیه السلام که در سال 1397 در روستای دماب اجرا شده است.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1402

مراسم شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در سال 1402 در روستای گلدره اجرا شده است به زودی به صورت کامل در این سایت قرار میگیرد.