شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - نرگسخوانی - 1381

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - نرگسخوانی

شهادت جناب حر دولت آباد - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در مردادماه سال 1394 شمسی در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) دولت آباد برخوار اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: شکرالله جعفری - حاج حسن نرگسخانی - میرزا حسین طاهری خورزوقی - استاد اسماعیل محمدی - رسول تقی زاده - محمد علی داوری - حسن دهقان موزیک: ماشالله احمدی - مرحوم رسول امامی تصویربردار: سیمافیلم (آقابزرگی)