شهادت حضرت عباس (ع) زرین شهر - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در ماه صفر سال 1437 مصادف با آبان ماه 1394 در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس زرین شهر در استان اصفهان برگزار گردیده است.  ذاکرین: حاج حسن نرگسخانی - حاج محمد رضایی - سید حسن گلختمی - حسن برکتی پور - رسول خدابخش - میرزا ابوالفضل کبابیان ( منبتکار) - حسین ملاحسینی و... موزیک: عباس صالحی - عباس لنکرانی - علیرضا رضایی تصویربردار: ستاره شهر   

شصت و هفت - شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شصت و پنج - شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شصت و دو - شهادت امام رضا علیه السلام - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام رضا علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

پنجاه و شش - شهادت پیامبر اسلام - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی وفات پیامبر اسلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.