چهل و پنج - وفات سلمان فارسی - 1393

مراسم سنتی شبیه خوانی وفات سلمان فارسی که در دهه آخر صفر سال 1436 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

چهل - مارد ابن صدیف - 1393

مراسم سنتی شبیه خوانی مارد ابن صدیف که در دهه آخر صفر سال 1436 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.