شهادت حضرت مسلم - 1371

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1413 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1371

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1413 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

بازار شام و ورود اسرا - 1371

مراسم سنتی شبیه خوانی بازارشام و ورود اسرا که در دهه آخر صفر سال 1413 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت جناب حر - 1371

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در دهه آخر صفر سال 1413 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.