شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حجازی - 1391

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حجازی

شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1391

شهادت حضرت قاسم علیه السلام    

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1391

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که در دهه آخر صفر سال 1434 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت امام رضا علیه السلام - 1391

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام رضا علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1434 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.