شهادت جناب حر بهرام آباد - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در ماه مبارک رمضان سال 1396 شمسی در تکیه بیت العباس (ع) بهرام آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: سید محسن هاشمی - حاج حسن نرگسخانی - مرحوم میرزا حسین طاهری خورزوقی - مهدی شریف زاده - رسول خدابخش - حسن دهقان موزیک: عباس صالحی - مجید معنوی زاده - عباس لنکرانی تصویربردار: سیمافیلم (آقابزرگی) 

شهادت حضرت عباس (ع) بهرام آباد - 1398

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در ماه مبارک رمضان سال 1398 شمسی در تکیه بیت العباس (ع) بهرام آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین:حاج حسن نرگسخانی - استاد رضا حیدری - استاد اسماعیل محمدی - رسول خدابخش - حسن برکتی پور - حسن دهقان - حسین ملاحسینی - حمید شکروی موزیک: عباس صالحی - حجت جوکار تصویربردار: سیمافیلم (آقابزرگی)   

شهادت جناب حر بهرام آباد - 1398

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در ماه مبارک رمضان سال 1398 شمسی در تکیه بیت العباس (ع) بهرام آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: شکرالله جعفری - حاج حسن نرگسخانی - استاد رضا حیدری - استاد اسماعیل محمدی - رسول خدابخش - حسن برکتی پور - رسول خدابخش - حسن دهقان - حسین ملاحسینی - حمید شکروی موزیک: عباس صالحی - حجت جوکار تصویربردار: سیمافیلم (آقابزرگی) 

شهادت جناب حر - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در تاریخ 1395/04/02 در تکیه بیت العباس بهرام آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: حاج حسن نرگسخانی - مرحوم میرزا حسین طاهری خورزوقی - حسین قربانی - رسول خدابخش - مرحوم ابوالفضل قربانی - حسن دهقان - مسعود خدابخش موزیک: عباس صالحی - حجت جوکار تصویربردار: سیمافیلم (آقابزرگی)