شهادت امام حسین علیه السلام - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام حسین علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت دوطفلان حضرت مسلم که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت میثم تمار - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت میثم تمار که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

فتح خیبر - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی فتح خیبر که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

هشتادو هشت- شهادت حضرت علی علیه السلام - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.