شهادت جناب حر میبد - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر علیه السلام که در تاریخ 1395/05/11 در امامزاده میر شمس‌الحق در میبد یزد برگزار گردیده است. ذاکرین: حاج حسن نرگسخانی - شکرالله جعفری - حسن برکتی پور - حاج محمد رضایی - سید حسن گلختمی - علی معینی - حاج حسن برکتی - ابوالفضل منبتکار و... موزیک: مجید معنوی زاده - سید ماشالله احمدی - عباس لنکرانی - علیرضا رضایی تصویربردار: استودیو غلامی

بازار شام و ورود اسرا - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی بازارشام و ورود اسرا که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت جناب حر - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت دوطفلان حضرت مسلم که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت مسلم - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.