تیزر حسینیه ی حضرت ابوالفضل العباس قوجان 

همه ساله جهت تعزیه های حسینیه که از اربعین تا بیست هشتم صفر برگزار می گردد، تیزری ساخته می شود و در ابتدای dvd های تعزیه قرار می گیرد.
محتویات تیزر بیشتر پیرامون معرفی حسینیه و فعالیت های آن می باشد. در اینجا برخی از این تیزر ها را مشاهده می نمایید.
فهرست