جلسه ی عقد قرارداد با ذاکرین سال 1401 حسینیه ی قودجان
جلسه ی عقد قرارداد با ذاکرین محترم تعزیه های سال 1401 حسینیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قودجان در مورخ شانزدهم آذر ماه هزارو چهارصد برگزار گردید و دراین جلسه تمامی ذاکرین دعوت شده حضور داشتند و ضمن توضیحاتی در خصوص تعزیه های هزارو چهارصد و یک با ذاکرین قرارداد امضاء گردید .
در این سال اسامی چهار نفر از داکرین در لیست ریزنقش ها نبود و این چهار نفر به عنوان مهمان دعوت شدند .
لیست تقسیم نوازندگان در تعزیه های قودجان سال 1401
لیست تقسیم نوازندگان در تعزیه های قودجان سال 1401
لیست تعزیه های سال 1401 قودجان
لیست تعزیه های سال 1401 قودجان
لیست تعزیه های سال 1401 قودجان
لیست تعزیه های سال 1401 قودجان
فهرست