تصاویری از عقد قرداد سال 1396

حسینیه حضرت ابوالفضل العباس

تصاویری از عقد قرداد سال 1398

تصاویری از عقد قرداد سال 1397

حسینیه حضرت ابوالفضل العباس