حسینیه حضرت ابوالفضل العباس

کلیپی از آیین استقبال از ذاکرین سال 1396 ( ق.1 )

حسینیه حضرت ابوالفضل العباس

کلیپی از آیین استقبال از ذاکرین سال 1396 ( ق.2 )